แผนยุทธศาสตร์
งานพัสดุครุภัณฑ์
แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
ใบสมัครเรียน
บรรยากาศนอกรั้ว ทนว.
ระบบการประกันคุณภาพ
SAR วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับ ปวช.
ระดับปวส.
เทียบโอนความรู้
ทวิภาคี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิธีเขียนรายงาน
การจัดทำรูปเล่มงาน
หนังสือรับรอง ปวช.
หนังสือรับรอง ปวส.
ตัวอย่างรายงานสมุด
แบบฟอร์มฝึกงาน
ปฏิทินการศึกษา
สรุปงานวิจัย
Dictionary
การศึกษา
โครงการต้นกล้าอาชีพ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ศึกษาดูงาน University of Management and Economics เกาะกง ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2555
โครงการจิตอาสา (ฝ่ายบริการฯและฝ่ายกิจการนักเรียนฯ)
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (กิจกรรมร้อยดวงใจมอบให้คุณตา-คุณยายและเด็ก)
ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เดินทางไปบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียนนมกล่องขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
และผ้าพันคอ จากฝีมือคณะครูจากชมรม Need Love เพื่อสู้ภัยหนาว
ณ. โรงเรียนบ้านห้วย ตีนตั่ง อ.มิตรไทย จ.พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นำนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ รุ่น 7-8-9 ทัศนศึกษา เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2555


การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555สู่ประชาคมอาเซียน วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร(อาคาร6) วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญดร.นิลุบล คงเกตุ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ มาบรรยายพิเศษให้กับคณะครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำโดย ผอ.พรททิพย์ โพธิ์บัว แสดงความยินดี วันคล้ายวันเกิดของท่านดร.วิชัย ไทยถาวร นายกพุทธสมาคมจังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลที่วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี และในการนี้ พระเดชพระคุณพระราชพุทธิวราวรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาพุทธสมาคมจังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีพธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความยินดีแก่ ดร.วิชัย ไทยถาวร ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 และแสดงความยินดีแก่ พ.อ. ประชุม สุขสำราญ อนุศาสนาจารย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้และหัวหน้าฝ่ายแต่ละส่วนงานเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้ออาชีวศึกษาเอกชนมุ่งสู่มาตรฐานสากล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย การประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่
37 พ.ศ.2555 ณ จังหวัดสงขลา


กีฬาครูเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ
สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะครูเอกชนทั้งจังหวัดมาร่วมแข่งขันกีฬาซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
ของเราอยู่ในคณะสีชมพู เริ่มเดินขบวนพาเหรดจากวงเวียนสระแก้ว
เข้าสู่สนามกีฬาพระราเมศวร ประธานในพิธี ส.ส.พิชัย เกียรติวินัยสกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลพบุรี เขต 1กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ณ. ม9 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โดย คณะครูและนักเรียน นำโดย ครูอนันต์โชติ บุญศรีสมบัติ และ
นักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 คน
กิจกรรมที่ช่วยเหลือ-กวาดขยะหน้าหมู่บ้าน-ตัดหญ้า-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
-เปลี่ยนหลอดไฟและสตาร์ดเตอร์


นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด และรางวัลชนะเลิศระดับภาคเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ.ไร่กุสุมารีสอร์ท รอลุ้นรางวัลระดับประเทศต่อไป

บริษัท ลพบุรีมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด มอบรางวัลการแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน SUZUKI NEX รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นำนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ รุ่น 7-8-9 ทัศนศึกษา เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2555


นางสาววิภาภรณ์ พะชะนะ นักศึกษาระดับปวช.2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับทุน โครงการให้โอกาสทางการศึกษาถึงขั้นปริญญาตรี จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด วันที่ 25 กันยายน 2555วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการบริหารทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 ก.ย.2555

นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมพิธีทำบุญฉลองอาคารมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ บริเวณโรงเรียนวินิตศึกาา แห่งที่ 2 วันที่24 กันยายน 2555
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมงานมหกรรมแสดงผลงาน "รวมพลังสร้างสรรค์การศึกษา
ครั้งที่ 2 " สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 3 (สบย. 3) จังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้รับผิดชอบโครงการนักศึกษารับเกียรติับัตรจากผู้ตรวจราชการ โดย สนับสนุนผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน และมีผลงานการดำเนินงานในระดับดีมาก ณ ศูนย์สัมมนามณณิพานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดลพบุรี


คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วันที่ 22 - 23 กันยายน 2555 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนวินิตศึกษา

นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้สาขาการบัญชี ระดับ ปวส2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการสร้างความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม ณ.ศูนย์การเรียนรู้ ตันแลนด์ (บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 สิงหาคม 2555

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด และรางวัลชนะเลิศระดับภาคเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ.ไร่กุสุมารีสอร์ท รอลุ้นรางวัลระดับประเทศต่อไป


โครงการปันรักให้น้องด้วยจิตอาสา คณะครูและนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ช่วยกันทำอาหารเพื่อไปเลี้ยง
อาหารและร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของและขนม ให้กับคนพิการซ้ำซ้อน
วันที่ 5 ก.ย. 2555 โรงเรียนคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน


นักศึกษาระดับ ปวส.สาขาการตลาดของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดประชุมสัมมนา ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ในระดับปวช. เรื่องการตลาดและเทคโนโลยี 3 G ในวันพุธที่ 5 กันยายน เวลา 09.00 น.-11.30 น. และได้รับเกียรติจากวิทยากรของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี มาให้คำแนะนำการตลาด


ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมพิธีรับใบ
ประกาศเกียรติคุณในการบรรยายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเลขานุการ
เจ้าคณะตำบล จากเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ณ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดตั้งชมรมกีฬายูยิตสูขึ้นภายในสถานศึกษา
และได้รับเกียรติจากนายกสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทยมาฝึกสอนให้กับ
นักศึกษาวิทยาลัยของเราเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ 2014เพื่อสานฝันการกีฬาสู่ประชาคมอาเซี่ยน


นักศึกษาระดับ ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมกิจกรรมการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


หมวดวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ ณ.ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
"รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต" ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 โดยพิธีเปิดเริ่มพร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดลพบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้อำนวยความ
สะดวกเรื่องสถานที่จัดงานโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธาน


โครงการประกวดสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ จ.ลพบุรี ปี2555 21 สิงหาคม 2555 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดลพบุรีรางวัลชนะเลิศ
ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษาชื่อผลงาน "พานสมารีไซเคิล"รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา
ชื่อผลงาน "วงล้อเอนกประสงค์จากล้อมอเตอร์ไซค์"วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เปิดงานวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2555 มีการแสดงของนักศึกษาที่แต่งกาย ของแต่ละเชื้อชาติ 10 ประเทศ และจัดนิทรรศการอาเซียน ณ.ลานอเนกประสงค์วิทยาัลัย


ชมรมเพื่อนพัฒนาและโสมาภารีสอร์ท มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จำนวน 2 ทุนเดิน-วิ่ง รณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

โครงการประกวดสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ จ.ลพบุรี ปี2555 21 สิงหาคม 2555 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรฯ จังหวัดลพบุรี
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโล้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภาย
ในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษาชื่อผลงาน "พานสมารีไซเคิล"
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษาชื่อผลงาน"วงล้อเอนกประสงค์จากล้อมอเตอร์ไซค์"


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้ร่วมกับสำนักพระพุทธโดยจัดทำ
โครงการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเลขานุการ
เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ โดยสาขาคอมพิวเตอร์ได้เป็นวิทยกร
ในการอบรมประจำปี 2555 16-17 สิงหาคม 2555คุณสุพัฒน์ เผ่าไทยเจริญสุข(รองกรรมการผู้จัดการ)ลพบุรีมอเตอร์ จำกัด
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้โดยท่าน
ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว รับมอบมอบเกียรติบัตรละรางวัล งานละโว้วิชาการ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
โดย ท่านผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว
โครงการขับขี่ปลอดภัย


เยี่ยมเยียนสถานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล ปวช.1 สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ต้ายยาเสพติด
เปิดพิธีเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร จ.ลพบุรี
ประจำปีการศึกษา 2555
พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธาน
คณะ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้าร่วมด้วย


วันที่17-23 สิงหาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายในวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษา รู้รักสามัคคี และมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พิธีเปิดจัดขึ้นภายในวิทยาลัย และวันที่ 23 สิงหา พิธีปิดจัดขึ้น ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี มีการแข่งขันกองเชียร์ ลีดเดอร์ ขบวนพาเหรด และกรีฑา


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้เข้าร่วม เรื่อง "อนาคต 3 G ไทยจะไปได้อย่างไร"
โดยคณะอนุกรรมาธิการสื่อสารผ่านดาวเทียมโดยคณะ
กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิภา

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.ทน พญ.นิลวรรณ เพชระบูรณิน (ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา)เป็นผู้มอบโล่แม่ดีเด่นและอาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล
(ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย) มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ทำความดี อาทิเช่นเก็บของมีค่าได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมกับ ผอ.กิจจา จงประเสริฐ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เขต 1 จ.ลพบุรี พบปะพูดคุยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเกี่ยวกับวันแม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลาประมาณ 8.00 น พล.ต.ปวริศ แจ่มสว่าง ผอ.สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก พบปะพูดคุยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ บริเวณหน้าเสาธง

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้เข้าร่วมโดยการจัดบูธ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในการลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเพื่อต่อต้านยาเสพติด
ในวัยเรียน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑ รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง
ร.ร. พิบูลวิทยาลัย พบ ร.ร. ชัยบาดาลวิทยา
โดยมีนายสุชาติ ลายน้ำเงิน
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตัวแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้รับการให้จัดสถานที่
ศึกยอดมวยโลกกระทิงแดง WBA-PABA ต้านภัยยาเสพติด
ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท PABA
พุธที่ 8 สิงหาคม 2555


ดร.ศรุตยา ป้อมดงบัง รองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
เข้ารับประทานศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัญฑิต( สาขาวิชา การบริการการศึกษา
และผู้นำการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมงานฉลองเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)
นายสมบัติ คุ้มชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555
ณ.ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา พุทธชยันตี 2600 ปี บริเวณลานอเนกประสงค์


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้รับเกียรติจาก นายพจน์ สีเข้ม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนา และพูดคุยกับนักศึกษา


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสำหรับเด็กและเยาวชน
โดยมีครอบครัวเป็นส่วนร่วม วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 โดย สำนักงานคุมประพฤติ


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ สาขาการบัญชีพานักศึกษาระดับ ปวช3 ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดวงตา เจิมถาวร


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดสิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง เงิน และทองแดง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 นำทีมโดย อาจารย์วงษ์ศักดิ์ พันธุ์เกษร


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วม เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี รพ. อ.ป.ร. มินิฮาล์ฟมาราธอน 8 กรกฏาคม 2555 นำทีมโดย
อ.บัญชา ศรีสุธรรม


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ มีนายชนม์ พาณิชชอบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
และนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล ส.ส.จังหวัดลพบุรี พบปะพุดคุยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) พบเพื่อนครูเอกชนจังหวัดลพบุรี ณ.ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลโคกตูม จ.ลพบุรี วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-12.00น.


นาย อานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบปะพูดคุยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด วันอังคารที่ 17 ก.ค.2555 เวลา ประมาณ 8.00 น.

วันพุธที่ 18 ก.ค. 2555 นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ ส.ว.จังหวัดลพบุรี พบปะพูดคุยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ให้ความรู้ต่างๆมากมายและแจกหนังสือประวัติเมืองลพบุรีให้กับผู้
ที่ตอบคำถาม เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดโครงการ ค่ายสัมพันธ์ To Be Number1 ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช 1 ทุกสาขา กิจกรรมจัดขึ้น ณ. ค่ายลูกเสือป่าสักแค้มป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี


ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ในนามของคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
ขอประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา


อ.สุทิศา คำน้อย บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้รับรางวัลครูสอนดี ณ.แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2555 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัดโดยสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ณ.ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดสิงห์บุรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมการ
แข่งขัน Yamaha TTX Technology Presentation Contest 20
12


ตรวจประเมินคุณภาพภายใน‏กิจกรรมไหว้ครู

         


รณรงค์งดสูบบุหรี่่โลก 31 พ.ค.55‏  


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่‏
 
        

 

พุทธชยันตี 2600 ปี‏ฉลอง 40 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้‏


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างข้อสอบมาตราฐาน


 

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลงนามความร่วมมือด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
ประมวลภาพโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหาย
จากอุทกภัยจังหวัดลพบุรี ( รอบที่ 2 ) อบต.โพธิ์เก้าต้น  วัดโคกหม้อและวัดนางหนู  วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น.
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
กชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมกับ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการ
ศึกษาที่3ประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 29 มีนาคม2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช3 และปวส2 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี วันที่ 24 มีนาคม 2555 โดยมี ท่านดร. อาจอง ชุมสาย ณ. อยุธยา เป็นประธานในพิธี


งานประกวดและแสดงสื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของนักเรียนนักศึกษา และครู วันที่ 22 ก.พ.2555 ภายในงานยังมีการ
ประกวดชายงาม-หญิงงาม ในชุดไทย กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ.ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีล
ะโว้

ดร.ศรุตยา ป้อมดงบัง ดำรงตำแหน่งอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภาและรองประธานกรรมการ
ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรีได้รับเกียรติจากสโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธิ์ ให้รับบทการแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2555 King Narai Reign Fair
เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้รับเกียรติจากท่าน พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี กล่าวให้โอวาทและสาระความรู้ต่างๆมากมาก


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ระดับ ปวส1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เวลลอยวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ.บริษัทโปรดักส์ ดีเวลลอปเมนท์ เมนูแฟคเอร์ริ่ง จำกัด อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 10 ก.พ. 55 วันการศึกษาเอกชน จัดขึ้น ณ. โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธาน
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้รับรับโล่ครูดีเด่นจำนวน 3 ท่าน
1 อ.วิโรจน์ ส่งศรี
2 อ.ณัฐ ทองรอด
3 อ.วริศรากร บุญศรีสมบัติ
ศูนย์ทดสอบมาตราฐาน


นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลเขาพระงาม
อ.เมือง จ.ลพบุรี กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ โครงการเสริมสร้างความสามารถทาง
ภาษาให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น หลักสูตรโรงเรียน 3 ภาษา เพื่อรองรับการเข้าร่วมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดส่งครูเข้าสอนตามโครงการทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนร่วมกัน
มอบของ สส.พิชัย ผอ.การไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้  นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2554ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยระดับประเทศ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   
   ชื่อผลงาน รถจักรยานยนต์ช๊อปเปอร์ประดิษฐ์ย่อส่วน  ณ.บริเวณชั้น1 โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  วันที่ 24 มกราคม 2555


การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้เรียนโดยชำนาญการและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เรื่องการเรียนรู้ภาษีอากรในชีวิตประจำวัน วันที่ 24 มกราคม 2555 ณ.ห้องประชุมเสมาธรรมจักร อาคาร 6 โดย
นางสาวปัทมากรโอสถ   นิติกรชำนาญการหัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษี
อากรค้า สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัด ทัศนศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวช3
วันที่ 17-18 ม.ค.55  ศึกษาดูงาน ณ.ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และพักที่เคียงทะเลรีสอร์ทจะระยองพร้อมกับทำกิจกรรมชายหาดแม่รำพึง
วันที่ 18 ม.ค.55 ก่อนเดินทางกลับ ได้ไปชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองมาตรฐานก้าวไกล IT ก้าวหน้าโดยผู้ชำนาญการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอบรมระบบปฏิบัติการของ เมโทร‏

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและมี
วงดนตรีให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกและแต่ละแผนกมีเกมส์แจกของรางวัล
มากมาย ในช่วงภาคค่ำมีการจัดเลี้ยงคณะครูอาจารย์และจับของรางวัล
กันอย่างมากมาย

มอบของขวัญให้ตำรวจที่ปฏิบัติภาระกิจหน้าวิทยาลัย


วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คอนเสิร์ตมหากุศล จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ถ่ายทอดสดเพื่อรับบริจาคทาง
ช่อง11โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้อำนวยความสะดวกทางด้านสถานที่จัด
งาน และ การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งเทคโนโลยีละโว้ มีศิลปินแห่งชาติ ดารา นักร้อง มาช่วยงานนี้กันอย่างคับคั่ง สร้างความสนุกสนานและร่วมบุญกุศลด้วย
ความสดชื่นกันถ้วนหน้า

พิธีมอบถุงยังชีพครูเอกชนจังหวัดลพบุรี  น้ำใจสู่น้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม  วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยมีนายสุชาติ  ลายน้ำเงิน  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ พร้อมกับนายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล  ส.ส.ลพบุรี  เขต1 นายยืนยง  จิรัฎฐิติกาล  ประธานคณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมแล้ว 100 กว่า โรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นำนักศึกษารวมเปิดงาน อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ฟื้นฟูกู้เศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัลพบุรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานในพิธี ณ.เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว จ.ลพบุรี

โดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ภาครัฐและเอกชนร่วมกับหน่วยงานใน จ.ลพบุรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในบ้าน ตรวจสุขภาพ บริการจากคลังจังหวัด ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2554 ณ.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ซึ่งมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานโดยมี วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย..

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ออกบริการตรวจสอบแก้ไข ระบบไฟฟ้าบ้านเรือนประชาชน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ.หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายฉัตรชัย พรหมเลิศได้ประสานมอบหมาย
ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลพบุรี จัดสร้า่งสุขาลอยน้ำไปช่วยเหลือผู้
ประสบภัยที่กรุงเทพฯจำนวน 100 หลัง โดยประธานกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้อาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุลคณะครูนักเรียน
ส่งมอบขนส่งทางรถไฟซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้ช่วยเหลือทาง
จังหวัดอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประชาชนที่ประสบอุทกภัย


ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายฉัตรชัยพรหมเลิศลงพื้น
ที่ติดตามการผลิตสุขาเคลื่อนที่จำนวน 240 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วมของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้โดยมีท่านประธาน
กรรมการบริหาร นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุลให้การต้อนรับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้บริจากสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ร่วมขนของกับ สส.พิชัย วันที่ 17 ต.ค. 54

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้มอบยากันยุง ยาฉีดมดจำนวน 200 ชุด
บริเวณวัดมณี และ โพธิ์เก้าต้น วันที่ 5 ต.ค. 54

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดทำข้าวเหนียวหมูทอดจำนวน 500 กล่อง ละข้าวต้มมัดจำนวน 500 มัด วันที่ 7 - 12 ต.ค. 54
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดแพเคลื่อนที่อเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดทำเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จำนวน 5 ลำ ให้ชาวบ้านบริเวณ ต.โพธิ์เก้าต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมกับ สช. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

< คลิกเพื่อดูทั้งหมด>
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดเชิงท่า 3 ตุลาคม 2554
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมกับคอนเสิร์ต TV3 สัญจร รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม 30 กันยายน 2554
การแข่งขันตอบปัญหาโครงการพระราชดำริ
รับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
สมาชิกวุฒิสภา  นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ์  เยี่ยมเยือนวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว
สัมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่ิอง การเตรียมความพร้อมการ
ประเมินภายนอกรอบสาม

คณะอาจารย์-นักเรียนร่วม
หล่อเทียนเข้าพรรษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ณ สวนจิตรดา
คณะครู-นักศึกษาเทียบโอน
รุ่นที่ 3-5 ปัจฉิมนิเทศ
จังหวัดนครนายก

กิจกรรมตักบาตรดอกไม้
ณ วัดพระพุทธบาท

รายละเอียด-แบบฟอร์ม
การแข่งขันหุ่นยนต์
ประเภทต่างๆ

ถวายเทียนพรรษา 11 ก.ค. 54
ณ วัดสิงห์ทอง วัดหนองบัวขาว
วัดมงคลประสิทธิ์


บริจาคโลหิต 13 กรกฎาคม 54
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2
เข้าร่วมโครงการปฏิบัิติธรรม
ครอบครัวอบอุ่น

ดร.ศรุตยา ป้อมดงบัง พร้อม
คณะครู-นักศึกษากล่าวถวาย
พระพรพระราชินีนาถ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้

hidden counters
จำนวนผู้เข้าชม


Webboard  


แบบฟอร์มฝึกงาน

แบบฟอร์มโครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

95/11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน เศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
TEL. 036 -627123, 036-412278 FAX. 036-411857
E : MAIL INFO@LAWOE .AC.TH